Telefon logo Final 1 sm

МЕРЕЊЕ
НИВОА БУКЕ

Завод за јавно здравље Шабац је овлашћена и акредитована установа за мерење нивоа буке у животној средини.
Мерење нивоа буке се врши у дневном, вечерњем и ноћном референтном временском интервалу мерења на захтев:
– Надлежних државних органа
– Привредних субјеката
– На лични захтев грађана

Период од 24 часа се дели на три референтна временска интервала мерења: дан траје 12 часова (од 06 до 18 часова); вече траје 4 часа (од 18 до 22 часа); ноћ траје 8 часова (од 22 до 06 часова).

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (”Сл. гл. РС” 75/2010) прописује граничне вредности индикатора буке и оне су приказане у табелама 1 и 2. Граничне вредности за дан и вече су једнаке. Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији.

Табела 1 – Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору:


Граничне вредности дате у табели 1 односе се на основне индикаторе буке и на меродавни ниво буке.

Табела 2. Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама


Граничне вредности дате у табели 2 односе се на меродавни ниво буке.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Mерење буке у животној средини се обавља у складу са следећим прописима:

 • Закон о заштити од буке у животној средини (”Сл. гл. РС” 36/2009; 88/2010; 096/2021);
 • Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (”Сл. гл. РС” 75/2010);
 • Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (”Сл. гл. РС” 72/2010);
 • Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке (”Сл.гл. РС” 75/2010);

Методе мерења су:

 • СПРС ИСО 1996-1:2019 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – Део 1: Основне величине и процедуре оцењивања
 • СПРС ИСО 1996-2:2019 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – Део 2: Одређивање нивоа звучног притиска

МЕРЕЊЕ
НИВОА БУКЕ

Завод за јавно здравље Шабац је овлашћена и акредитована установа за мерење нивоа буке у животној средини.
Мерење нивоа буке се врши у дневном, вечерњем и ноћном референтном временском интервалу мерења на захтев:
– Надлежних државних органа
– Привредних субјеката
– На лични захтев грађана

Период од 24 часа се дели на три референтна временска интервала мерења: дан траје 12 часова (од 06 до 18 часова); вече траје 4 часа (од 18 до 22 часа); ноћ траје 8 часова (од 22 до 06 часова).

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (”Сл. гл. РС” 75/2010) прописује граничне вредности индикатора буке и оне су приказане у табелама 1 и 2. Граничне вредности за дан и вече су једнаке. Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији.

Табела 1 – Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору:


Граничне вредности дате у табели 1 односе се на основне индикаторе буке и на меродавни ниво буке.

Табела 2. Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама


Граничне вредности дате у табели 2 односе се на меродавни ниво буке.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Mерење буке у животној средини се обавља у складу са следећим прописима:

 • Закон о заштити од буке у животној средини (”Сл. гл. РС” 36/2009; 88/2010; 096/2021);
 • Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (”Сл. гл. РС” 75/2010);
 • Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (”Сл. гл. РС” 72/2010);
 • Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке (”Сл.гл. РС” 75/2010);

Методе мерења су:

 • СПРС ИСО 1996-1:2019 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – Део 1: Основне величине и процедуре оцењивања
 • СПРС ИСО 1996-2:2019 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – Део 2: Одређивање нивоа звучног притиска
Scroll to Top